Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a a https://tickething.com/ weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Üzemeltető Adatai:

Cégnév: Tickething-Change Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 3360 Heves, Hunyadi út 25. Cégjegyzékszám: 10 09 035772 Adószám: 25566734-2-10 Elektronikus levélcím: support@tickething.com

I. Általános rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF szabályozza a Tickething-Change Kft. (a továbbiakban: Közvetítő) valamint a tickething.com (valamint aloldalai: tickething.hu, tickething.de, tickething.at, tickething.es, tickething.fr, tickething.eu, tickething.pl) honlapot (a továbbiakban: Honlap) használó eladók és vásárlók (a továbbiakban az eladók és vásárlók együttes említése esetén: Felhasználók; a Felhasználók és a Közvetítő együttes említése esetén a továbbiakban: Felek) közötti szerződéses kapcsolatokat. Az ÁSZF határozza meg a Honlap használatának feltételeit, belépőjegyek eladására és megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Közvetítő és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

 2. A Tickething-Change Kft. közvetítő, amely lehetővé teszi a regisztrált Felhasználók részére, hogy: - Mint jegytulajdonos (a továbbiakban: Eladó), valamely rendezvényre szóló már megvásárolt, de felhasználni nem kívánt jegyét meghirdesse eladásra vagy - Mint jegyvásárló (a továbbiakban: Vásárló) más Eladók által meghirdetett jegyeket megvásároljon (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás). A Közvetítő csupán arra vállal kötelezettséget, hogy a jegyek másodlagos piacán biztonságos feltételeket teremtsen a jegyeket eladni illetve vásárolni szándékozó ügyfelek számára. Közvetítő nem lesz és nem is volt az értékesítési felületen meghirdetett jegyek tulajdonosa és annak ellenértékét is csupán óvadék jogcímén kezeli a kifizetésig. Jelen jogügyletre az alább található eltérésekkel a Ptk. 3:288-292.§-i az irányadóak.

 3. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybe vételével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben meghatározott körben hozzájárult.

 4. A Közvetítő az értékesítési folyamat egyetlen szakaszában sem válik a jegyek tulajdonosává, csupán közvetítő szerepet tölt be az Eladó és a Vásárló között. A közvetítő szolgáltatás a kényelmes és biztonságos tranzakciót segíti elő. A Vásárló egy olyan jegyet vásárol meg, amelyet valamely más természetes vagy jogi személy tulajdonos kínált fel eladásra a Honlap rendszerén keresztül.

 5. A jelen ÁSZF-ben megfogalmazott Szolgáltatáson túlmenően, a rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében Felhasználó a Rendezvény szervezőjével (a továbbiakban Rendezvényszervező) áll szolgáltatási jogviszonyban. A Szolgáltató a rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a belépőjegyek adásvételének elősegítésére korlátozódik. A Közvetítő a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások és az értük való felelősség tekintetében mindennemű felelősségét kizárja. A rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt belépőjeggyel látogatott rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Rendezvényszervező és a Felhasználó között, amelyben a Rendezvényszervező vállalja a rendezvény lebonyolítását a Felhasználó pedig megfizeti a Belépőjegy ellenértékét. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai általában a belépőjegyek elülső oldalán szerepelnek.

 6. Eladóként bármely, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy illetőleg gazdasági társaság regisztrálhat és igénybe veheti Közvetítő Szolgáltatását. Vásárlóként bármely, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy regisztrálhat és igénybe veheti Közvetítő Szolgáltatását.

II. A Felhasználó adatai

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó kiszolgálását indokolt esetben visszautasítsa és az eljáró hatósághoz forduljon, így különösen valótlan adatok megadása, hamis személyazonosság vagy bankkártya-adatok megadása, hamisított jegy értékesítése, illetve a számítógépes rendszerrel, vagy a belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

 2. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű eladással, vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Közvetítő ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Közvetítő nem felel.

 3. A Felhasználó kijelenti, hogy adatai a valóságnak Megfelelően kerültek megadásra a Közvetítőnek. A Közvetítő kizárja felelősségét az adásvétel során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy elektronikus elérhetőség megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Közvetítő a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Közvetítő jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni és ehhez szükséges módon felhívni a felhívni a Felhasználót adatainak egyeztetésére.

 4. A Közvetítő a Felhasználó adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita lehetséges időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.

 5. Amennyiben a Közvetítő hírlevelet bocsát ki, és a Felhasználó feliratkozik a Közvetítő hírlevelére, a Közvetítő saját döntése szerinti gyakorisággal, de maximum hetente egy alkalommal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – bármikor megtilthatja. A Közvetítő a hírlevélre feliratkozott Felhasználók esetében jogosult a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan is rendezvényt ajánlani.

 6. A regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

 7. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő az adatokat továbbíthassa a saját cégcsoportján belüli cégeknek Magyarország területén, továbbá az adott rendezvény szervezőjének abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse.

 8. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Közvetítő az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások (ún. Hackertámadások) által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

III. A jegyvásárlásra vonatkozó speciális szabályok

 1. A Honlapon elérhető jegyek mindig attól függően láthatóak, hogy valaki kíván-e jegyet eladni az adott rendezvényre. Ebből adódóan az elérhető jegyek darabszáma, a sorok, szektorok, székek száma is időről időre különbözhet. Közvetítő semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy egy rendezvényre a Vásárlók számának megfelelő mennyiségű jegy kerüljön felkínálásra.

 2. Személyes vásárlásra a Közvetítőnél nincs lehetőség, vásárlás csak a tickething.com weboldalon lehetséges. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.

 3. A megvásárolható jegyek számát a Közvetítő nem korlátozza. Az Eladó megszabhatja, hogy hány jegy vásárolható meg együtt a felkínált csomagból és lehetséges-e hogy csak egy jegy (ún.„szólójegy”) maradjon a vásárlás után.

 4. A Közvetítő nem vállal felelősséget a Vásárló felé azért, hogy az Eladó által megadott adatok helytállóak. A Vásárló kötelessége, hogy kapcsolatba lépjen Közvetítő ügyfélszolgálatával, ha a jegyek megadott adatai között a hiba nyilvánvaló. A jegy árát minden esetben az Eladó állapítja meg. A jegyek ára akár jelentősen magasabb vagy alacsonyabb lehet, mint a jegyek névértéke. Ezzel kapcsolatban a Vásárló nem hivatkozhat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:98.§-ra. (Feltűnő értékaránytalanság) Az árak magyar forintban értendőek. A Közvetítő fenntartja a jogot magának, hogy egy eseményre vonatkozóan az értékesíteni kívánt jegyárak vonatkozásában – a jegyek típusától is függően – felső határt szabjon (továbbiakban: Maximált ár). A korábban már meghirdetett, Maximált ár feletti jegyek esetében Eladó dönthet úgy, hogy a jegyeket nem kívánja értékesíteni, illetve amennyiben az árat nem módosította a Maximált árra tekintettel, úgy Közvetítő, ebbéli figyelmeztetése után, jogosult egyoldalúan törölni az oldalról.

 5. A belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.

 6. A Vásárló az adatai megadásával, valamint a „Megveszem” gomb megnyomásával ajánlatot tesz. A „Megveszem” gomb megnyomásával az ajánlat végleges és visszavonhatatlan, a Vásárló ezt követően nem jogosult az ajánlatát visszavonni vagy törölni. Ugyanakkor az ajánlattal az adásvétel még nem jön létre. Az adásvétel feltétele, hogy az Eladó feltöltse PDF formátumú eredeti e-Ticket jegyét a hirdetésének feladása során, továbbá a Vásárló az oldalon felkínált fizetési lehetőségek egyikével kifizesse a jegy árát. Amennyiben mind a két feltétel teljesül, az adásvétel létrejön.

 7. Névre szóló jegy esetén további feltétel, hogy a Vásárló megadja a Közvetítő részére a Rendezvényszervező által a névre szóló jegy kibocsátásának előfeltételéül meghatározott személyazonosító adatokat (pl. név, személyi igazolvány száma, diákigazolvány száma). Ebben az esetben a Vásárló személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő ezeket az adatokat a Rendezvényszervezőnek továbbítsa, amely – a szükséges ellenőrzést követően - a megadott személyazonosító adatokkal új névre szóló jegyet (e-Ticket-et) állít ki és sikeres adásvételi tranzakció eredményeként Közvetítő a Vásárlónak ezt adja ki.

 8. Közvetítő az adásvétel tárgyát, a jegyeket, azzal a utasítással adja a Közvetítő számára óvadékba, hogy amennyiben a Vásárló a vételárat a Közvetítő számlájára átutalja, a jegyet a Vásárló részére adja ki. A Vásárló a vételárat (a szervízdíjon kívül) azzal az utasítással adja a Közvetítőnek, hogy amennyiben az Ászf. 26. pontjában írtak alapján a a Vásárló nem nyilatkozott, hogy nem tud belépni a rendezvényre, úgy azt utalja ki az Eladó részére.

 9. Elektronikusan letölthető jegyformátumok (e-Ticket és utalvány) esetén a kártya terhelése automatikusan történik a fizetés pillanatában. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Közvetítő semminemű felelősséget nem vállal.

 10. Sikeres jegytranzakció esetén a Vásárló a meghirdetett jegyáron felül szervízdíjat fizet, amely összeg már az ÁFÁ-t is tartalmazza. A kezelési költség a Tickething online jegypiac-rendszer valamint a kapcsolódó szolgáltatások (jegyek megvizsgálása, helpdesk stb.) használatának a díja. A szervízdíj magában foglalja továbbá a banki vagy más elektronikus fizető-alkalmazás tranzakciós díját. A szervízdíj mértéke a tranzakcióban gazdát cserélő jegy árának 10%-a. Sikeres tranzakció esetén az Eladó is köteles ezt a szervízdíjat megfizetni Szolgáltató számára.

 11. A Vásárló kötelezettsége, hogy megkeresse a Közvetítő ügyfélszolgálatát abban az esetben, ha a jegyeket a vásárlást követő 24 órában nem kapta meg. Amennyiben ezt az értesítési kötelezettségét a vásárló elmulasztja, úgy nem jogosult a jegyek árának visszatérítésére vagy más kompenzációra.

 12. Ha valamely rendezvény elmarad vagy annak időpontját a Rendezvényszervező megváltoztatja, a Rendezvényszervező dönt a jegyek cseréjéről vagy a visszaváltására vonatkozó szabályokról. A rendezvények dátuma, időpontja, színhelye egyes esetekben megváltozhat. A Közvetítőt a Rendezvényszervezők nem feltétlenül tájékoztatják ezekről a változásokról. Ennek megfelelően a Vásárló kötelezettsége, hogy figyelemmel kísérje a rendezvényről szóló híradásokat. A Közvetítő nem vállal felelősséget a rendezvénnyel kapcsolatos változásokból eredő kellemetlenségekért illetve károkért.

 13. Amennyiben a vásárlónak problémája van a rendezvényre történő bejutással, fel kell vennie a kapcsolatot a Közvetítő ügyfélszolgálatával. Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani és a Vásárlótól megtagadják a rendezvényre történő belépést, a Vásárló kötelezettsége, hogy a rendezvény helyszínén írásbeli formában rögzíttesse a Rendezvényszervezővel a belépés megtagadásának tényét és annak okait. A Közvetítő a Vásárlónak visszatéríti a jegy árát amennyiben a Rendezvényszervező által kiállított dokumentum alapján egyértelművé válik, hogy az Eladó visszaélést követett el és saját maga, illetve általa harmadik személy felhasználta a jegyet és a Vásárló a Közvetítőnek haladéktalanul, de legkésőbb 12 órán belül bejelentette a visszaélés tényét.

IV. A jegyek eladásra felkínálásának speciális szabályai

 1. A jegyek eladásra történő felajánlása (listázás) díjmentes.

 2. Az Eladó csak a jogszerűen birtokában és tulajdonában lévő jegyeket kínálhatja értékesítésre. Névre szóló jegy esetén az eladásra felkínált jegynek tartalmaznia kell a Rendezvényszervező által meghatározott személyazonosító adatokat, de legalább az Eladó nevét.

 3. Az Eladó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Vásárló illetve a Közvetítő felé, ha hibás vagy téves adatokat ad meg a jeggyel kapcsolatosan, illetve amennyiben hamis jegyet kínál eladásra, vagy ugyan azt a jegyet több Vásárló számára is értékesíti.

 4. A jegyek árát az Eladó jogosult megállapítani, de a jegyár nem lehet kevesebb, mint 500 Forint jegyenként. A Közvetítő nem befolyásolja az Eladót a jegy árának megállapításában. Az Eladó jogosult a jegy árát változtatni is, mindaddig, amíg azt meg nem vásárolták vagy a listázás véget nem ért. Ebből adódóan, a jegyek vételára különbözhet a jegyen feltüntetett névértéktől, lehet annál magasabb, illetve alacsonyabb is. Mivel a Közvetítő csak közvetítőként jár el az Eladó és a Vásárló között, a Közvetítő nem vállal felelősséget a Honlapon megjelölt árakért és nem vállal felelősséget azért, hogy a Vásárló a meghirdetett áron hozzájut a termékhez.

 5. Sikeres adásvételi tranzakció esetén a Közvetítő jutalékra jogosult (szervíz díj) a Vásárlótól. A jutalék a Tickething online rendszerének és a kapcsolódó szolgáltatások használatának díja, valamint tartalmazza a banki tranzakciós költségeket. A vevői jutalék mértéke a tranzakcióban gazdát cserélő jegy árának 10%-a. Sikeres adásvételi tranzakció esetén a Közvetítő az Eladótól is jutalékra jogosult (szervíz díj). A jutalék a Tickething online rendszerének és a kapcsolódó szolgáltatások használatának díja, valamint tartalmazza a banki tranzakciós költségeket. Az eladói jutalék mértéke a tranzakcióban gazdát cserélő jegy árának 5%-a, amely levonásra kerül a Közvetítő által az Eladó részére az eseményt követő első munkanapon utalásra kerülő összegből.

 6. Amennyiben a Vásárló a Közvetítőnek jelezte, hogy az érintett jeggyel probléma adódott, úgy a Közvetítő saját hatáskörében, a Vásárló által nyújtott bizonyítékok alapján kivizsgálja a problémát és a vizsgálat időtartamáig nem fizeti ki a Vásárló által megfizetett összeget az Eladónak, hanem az óvadék jogcímén magánál tartja.

 7. Amennyiben az Eladó vitatja a visszatartást, Közvetítő újból felhívja a Vásárlót, hogy vitatja-e a termék jogszerűségét. Amennyiben vitatja a Vásárló, úgy további, legfeljebb 60 napig Közvetítőnél óvadék jogcímén a kifizetett vételárat magánál tarthatja a jogvita eldöntéséig. Amennyiben Vásárló igazolja, hogy a vételár visszakövetelésért polgári peres/nemperes úton igényérvényesítést kezdeményezett, Közvetítő a vételárat bírósági letétbe helyezi, illetőleg büntetőfeljelentés megtétele esetén mindaddig magánál tartja, amíg jogerősen le nem zárul az eljárás és erről a felek tájékoztatják a Közvetítőt.

 8. Közvetítő nem vállal felelősséget az Eladó által megszabott vételárért, az Eladó vállalja a felelősséget azért, ha az általa eladásra kínált jegy árát úgy állapítja meg, hogy az a szokásos haszonnál jelentősen nagyobb hasznot foglal magában.

 9. Amennyiben a Közvetítő észleli, hogy valaki bűncselekmény elkövetésére pl. üzérkedésre kívánja az oldalt felhasználni, akkor a felhasználót kizárhatja (véglegesen) az oldalról, és értesítheti a hatóságokat, hogy az ügyben járjanak el.

 10. A Felek külön is megismerték és kifejezetten elfogadták az általános szerződési feltételek óvadékról szóló speciális szabályait.

V. Elállás a szerződéstől

 1. A Vásárló a “Megveszem” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakíthatja a vásárlását. A “Megveszem” gomb megnyomását követően azonban a vásárló a jegyet megvásárolta és a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a vásárlástól való elállási jog nem illeti meg. A jegyek cseréjére és visszaváltására nincs lehetősége.

VI. A Szolgáltató Szolgáltatásainak korlátai

 1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a rendszer folyamatos üzemeltetése a Közvetítő előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Közvetítő ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó Honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Ilyen hiba esetén a Közvetítő nem tarozik semmilyen felelősséggel.

 2. A Közvetítő jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

 3. A Közvetítő nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes rendezvényekhez kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel az Eladó által megadott illetve a Rendezvényszervezőtől beszerzett információkra nézve.

 4. A Közvetítő csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Közvetítő nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

 6. A Közvetítő kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Rendezvényszervező, vagy a harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 7. A rendezvény meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai általában a dokumentum elülső oldalán szerepelnek. Ennek megfelelően a Felhasználó tudatában van annak, a Közvetítő nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt belépőjeggyel látogatott rendezvény megtartása, illetve az azon fellépő művészek, sportolók, stb. előadásának illetve részvételének minősége, a rendezvény lebonyolítása, megtartása kapcsán. A rendezvényen való részvétel kapcsán a jogviszony és a szolgáltatási kötelezettség a belépőjegyet felmutató személy, illetve a Rendezvényszervező között jön létre. Ezt a jogviszonyt a rendezvény illetve a Rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg. A Közvetítő ezért nem lehet részese a Rendezvényszervező és a Felhasználó (illetve a jegy mindenkori birtokosa) közötti esetleges jogvitának, amely a rendezvény minőségének elégtelensége vagy a rendezvény elmaradása miatt indul.

 8. A belépőjegy szabadon átruházható. A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Közvetítő ÁSZF-jét elfogadta.

 9. A Közvetítő kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Rendezvényszervező, vagy a harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

VII. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

 1. Elveszett, rongálódott, egyéb módon sérült, esetleg megsemmisült belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

 2. A belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

 3. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (pl.: gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy, névre szóló jegy stb.). A jogosultság meglétét a Közvetítő nem vizsgálja. Az EFOTT fesztivál névre szóló jegyei esetén a Közvetítő a Rendezvényszervező által meghatározott azonosító adatokat (pl. név, személyi igazolvány vagy diákigazolvány száma), bekéri a Vásárlótól és azok a sikeres tranzakció eredményeként kiállított új e-Ticketen (névre szóló jegyen) feltüntetésre kerülnek, A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója illetve a belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

 4. Bizonyos Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

 5. A rendezvényeket mindenki csak a saját felelősségére látogathatja.

 6. A rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Közvetítő felé semmilyen igényt.

 7. A részvételi feltételeket, a rendezvény illetve helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvényszervező eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Közvetítő kártérítésre nem kötelezhető.

 8. A Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Közvetítő a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető.

 9. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Közvetítő hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely e személyek következtében előállt.

VIII. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

 1. A Honlapon megjelenő védjegyek a Közvetítő, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Közvetítő, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 2. A Honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelme alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Közvetítő, illetve jogtulajdonosát illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Közvetítő, illetve jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a Honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 3. A Felhasználó által a Honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl.: chat, blog, kérdőív), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Közvetítő korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Közvetítő minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Közvetítő korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 4. A Közvetítő jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

 5. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

 6. A Felhasználó által a Honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl.: chat, blog, kérdőív), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Közvetítő korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Közvetítő minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Közvetítő korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

IX. Záró rendelkezések

 1. A Közvetítő jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

 2. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

 3. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Közvetítő saját székhelyén őrzi meg, a kezelési költségről a jutalékról (szervíz díj) kiállított számlát a Felhasználó részére abban az esetben postázza, amennyiben azt a Felhasználó a Szolgáltatás folyamata során kéri, a felmerült költségek megfizetése mellett.

 4. A Felek közötti megállapodás magyar nyelven jön létre. Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik Magyarország területére.

 5. A Közvetítő tájékoztatja a Felhasználót, és a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Közvetítő jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változtatások www.tickething.com oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal. A Közvetítő fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

 6. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

 7. Szolgáltató kötelezettséget vállal az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

 8. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

 9. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 10. A Felek kifejezetten elfogadják, hogy jogvita esetén hatáskörtől függően kizárólagos illetékességként kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságot illetve a Fővárosi Törvényszéket.

Hatályos: 2018. június 20. -tól.